Przepisy ogólne
§ 1

Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Miasta Oświęcim, w tym prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa oraz odbiorców.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p. zm.),
 2. odbiorca - odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy,
 3. przedsiębiorstwo - przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy,
 4. umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,
 5. wodomierz - przyrząd pomiarowy (zwany podlicznikiem) zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 6. wodomierz główny - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 19 ustawy,
 7. wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy (zwany odlicznikiem) zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 8. wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 9. urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 15 ustawy,
 10. okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.
§ 3
 1. Przedsiębiorstwo wykonuje swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielone decyzją zgodnie z art.16 Ustawy
 2. Przedsiębiorstwo świadczy usługi zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków wyłącznie na podstawie pisemnej umowy zawartej z Odbiorcą.

Znajdź nas na FB

Początek strony