• lokalizacja: budynek F1, pokój nr 3
 • czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
 • telefon: (33) 843-28-14, 843-28-77, wewn. 16, 17, 18, 19 i 20.
 • e-mail: techniczny@pwik.oswiecim.pl

Dział Techniczny obsługuje klientów w następującym zakresie:

 1. Informowanie Klientów o zakresie świadczonych usług i obowiązujących procedurach,
 2. Opiniowanie możliwości w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 3. Wydawanie warunków technicznych w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, niezbędnych do projektowania sieci i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,
 4. Uzgadnianie dokumentacji w zakresie:
  • aktualizacji map geodezyjnych,
  • uzgodnień lokalizacji projektowanych obiektów oraz urządzeń inżynieryjnych podziemnych i naziemnych,
  • dokumentacji projektowych inwestycji w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • planów zagospodarowania przestrzennego, terenu (działek),
 5. Odbiór techniczny przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnych,
 6. Nadzór robót i odbiór robót ziemnych prowadzonych w pobliżu sieci wodno-kanalizacyjnej,
 7. Sporządzanie umów o przekazaniu przyłączy wodno-kanalizacyjnych na majątek PWiK sp. z o.o.,
 8. Wskazywanie w terenie przebiegu sieci i uzbrojenia wod.-kan. będącego własnością PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Uzgodnienia są wykonywane w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Średni czas wykonania uzgodnienia w bieżącym kwartale wynosi 8 dni kalendarzowych.