Warunki, jakie należy spełnić w celu montażu wodomierza - odlicznika wody bezpowrotnie zużytej:

  1. Należy zwrócić się do PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza-odlicznika wody bezpowrotnie zużytej.
  2. Wodomierz-odlicznik należy zamontować na wewnętrznej instalacji w miarę możliwości jak najbliżej punktu czerpalnego lub zabudować na terenie ogrodu studnię wodomierzową i tam go zamontować. Zabrania się montowania punktów czerpalnych oraz rozgałęzień na odcinku miedzy wodomierzem-odlicznikiem, a punktem czerpalnym przeznaczonym do podlewania.
    Z uwagi na wdrażanie w PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu systemu odczytów radiowych zalecamy zakup wodomierza-odlicznika dostosowanego do tego systemu. Taki wodomierz-odlicznik można zakupić w naszym przedsiębiorstwie.
  3. Po zamontowaniu wodomierza-odlicznika zgodnie z wydanymi warunkami inwestor lub instalator winien zgłosić do Przedsiębiorstwa fakt wykonania zestawu wodomierza-odlicznika wody bezpowrotnie zużytej w celu dokonania odbioru.
  4. Podczas odbioru końcowego przedstawiciel Przedsiębiorstwa sporządza protokół odbioru końcowego, dokonuje odczytu wodomierza głównego oraz plombuje zamontowany wodomierz-odlicznik. Powyższe czynności dokonywane są odpłatnie.

Z uwagi na koszty związane z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej, zakupem zestawu wodomierza-odlicznika oraz zaworu antyskażeniowego, koniecznością legalizacji wodomierza lub wymianą na nowy (co 5 lat) oraz opłatą abonamentową za odczyt i fakturowanie, należy przeanalizować opłacalność przedmiotowej inwestycji poprzez porównanie koniecznych kosztów w stosunku do zysków wynikłych z tytułu nie naliczania opłat za ścieki ilości wody zużytej bezpowrotnie.