Aby wykonać podłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej należy:

  1. wystąpić do PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu o określenie warunków technicznych podłączenia do sieci wod.-kan.:
   1. wypełnić wniosek nr Z/P 10-4/01 (do pobrania poniżej) lub złożyć pismo,
   2. załączyć:
    1. 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej* w skali 1:500 lub 1:1000 (lub mapy do celów projektowych),
    2. wypis z rejestru gruntów oraz odbitkę z ewidencji gruntów.

     * - mapę sytuacyjno-wysokościową oraz wypis z rejestru gruntów uzyskuje się w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powia­to­wego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10.

Wniosek z powyższymi załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta (budynek F, parter):

 1. zlecić opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy wod.-kan. na podstawie otrzymanych warunków technicznych wybranemu przez siebie projektantowi,
 2. złożyć w PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu (BOK) wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego wraz z dwoma egzemplarzami projektu,
 3. zgłosić w Dziale Technicznym PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu:
  1. przystąpienie do robót instalacyjno-montażowych (poprzez wypełnienie przez inwestora lub wykonawcę druku nr Z/P 10-4/04 (do pobrania poniżej),
  2. roboty zanikowe (przed zasypaniem) oraz próby szczelności,
  3. odbiór techniczny,
 4. podpisać protokół odbioru technicznego (protokół podpisuje inwestor, wykonawca i inspektor PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu),
 5. podpisać umowę z PWiK sp. z o.o. w Oświęcimiu o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,
 6. ustalić termin montażu wodomierza w Wydziale Dystrybucji (BOK) z dwudniowym wyprzedzeniem,
 7. przekazać/nie przekazać* wybudowane przyłącze wod.-kan. na majątek PWIK sp. z o.o. w Oświęcimiu.

Kopie protokołów odbioru wybudowanych przyłączy wod.-kan. są do odbioru w Dziale Technicznym (budynek F1, I piętro, pokój nr 3). Kopie protokołów odbioru są wydawane na miejscu po dostarczeniu mapy geodezyjnej powykonawczej wykonanej inwestycji.