Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Nazwa Spółki:

 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Siedziba (adres) Spółki:
  ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim.
 3. Właściciele Spółki:
  Właścicielami Spółki są: Miasto Oświęcim i Gmina Oświęcim.
 4. Informacja o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego:
  W Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców Spółka została wpisana pod numerem 0000095555. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, data wpisu 27 lutego 2002 r.
 5. Podstawa działalności:
  Spółka posiada osobowość prawną, działa w oparciu o Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z o.o. (Akt Notarialny z dnia 8.12.1997 r. Rep. A, Nr 8059/1997), Kodeks Spółek Handlowych (Ustawa z dnia 15.09.2000 r. - Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz inne ogólnie obowiązujące przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Działalność podstawowa Spółki prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. nr 72, poz. 747).

Na mocy decyzji Zarządu Miasta Oświęcim (z dnia 16.10.2002 r., znak GM/o.7637-7/02) od dnia 16.10.2002 r. oraz na mocy decyzji Zarządu Gminy Oświęcim (z dnia 22.10.2002 r., znak UG-7033/20/02) od dnia 22.10.2002 r. Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na czas nieokreślony.

 1. Obszar działalności:
  Obszarem działalności Spółki jest teren Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim.
 2. Rozliczenia z budżetem:
  Rozliczenia z budżetem Państwa Spółka przeprowadza za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, posiada nadany nr NIP PL 5490001758.
 3. Działalność wg REGON:
  Dla celów statystyki państwowej Spółce został nadany nr REGON 070890901.
 4. Wysokość kapitału zakładowego: 59.163.000,00 zł

Przedmiotem działalności Spółki według wpisu do KRS jest:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z)
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z)
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z)
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
 • pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
 • transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
 • sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
 • sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażeniem hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z)
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
 • pozostałe, pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
 • wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
 • wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
 • wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
 • wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)

Na mocy udzielonych zezwoleń przez Zarządy Miasta Oświęcim i Gminy Oświęcim przedmiotem działania Spółki jest:

 1. zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:
  • ujmowaniu wody,
  • uzdatnianiu wody,
  • dostarczaniu wody,
 2. zbiorowe odprowadzenie ścieków polegające na:
  • odbiorze i odprowadzaniu ścieków do Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Spółka z o.o. w Oświęcimiu*.

* Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Spółka z o.o. z siedzibą ul. Nadwiślańska 46, 32-600 Oświęcim jest odrębnym podmiotem gospodarczym.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności