Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Regulamin usługi SMS/e-mail

Regulamin korzystania z usługi informacyjnej SMS/e-mail
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 1. Niniejszy regulamin usługi informacyjnej SMS/e-mail określa warunki uruchomienia, korzystania i rezygnacji z usługi oferowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu.
 2. Regulamin został udostępniony na stronie internetowej Spółki https://www.pwik.oswiecim.pl.
§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • PWiK - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6.
 • Urządzenie - urządzenie umożliwiające odbiór wiadomości tekstowych SMS lub wiadomości e-mail (telefon, tablet, komputer, itp.)
 • SMS - krótka wiadomość tekstowa wysyłana do użytkownika,
 • e-mail - wiadomość elektroniczna zgodna z protokołami SMTP/POP3/IMAP,
 • Oświadczenie - "Oświadczenie akceptacji / aktualizacji / wycofania usługi informacyjnej SMS/e-mail", które Odbiorca podpisuje w BOK, przesyła listownie na adres siedziby PWiK, bądź drogą internetową za pośrednictwem Wniosku o włączenie (aktualizację/wycofanie) usługi informacyjnej SMS/e-mail w IBOK,
 • Użytkownik - osoba korzystająca z usługi informacyjnej SMS/e-mail,
 • IBOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta.
§ 3
 1. Usługa informacyjna SMS/e-mail polega na przesyłaniu na urządzenie informacji:
  • o wystawieniu faktury - dotyczy Użytkowników rozliczanych za dostarczoną wodę i/lub odprowadzane ścieki na podstawie faktury wystawianej w siedzibie PWiK (czyli nie wysyła się powiadomienia o wystawieniu faktury bezpośrednio u Odbiorcy na komputerze przenośnym PSION). PWiK gwarantuje, iż wiadomość z informacją zostanie wysłana do Użytkownika maksymalnie w ciągu 48 godzin po wystawieniu faktury.
  • o zbliżającym się terminie płatności faktury (na 3 dni przed), upływającym terminie płatności oraz przekroczeniu terminu płatności (5 dni po) - o ile należność za fakturę nie została wcześniej uregulowana.
 2. Wiadomość może być wysyłana (do wyboru) za pomocą wiadomości SMS lub e-mail. O wyborze sposobu otrzymywania wiadomości decyduje Użytkownik.
II. AKTYWACJA/DEAKTYWACJA USŁUGI
§ 4
 1. Warunkiem korzystania z usługi informacyjnej SMS/e-mail jest (do wyboru):
  1. złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na korzystanie z usługi informacyjnej SMS/e-mail, poprzez wypełnienie formularza za pośrednictwem serwisu https://www.pwik.oswiecim.pl/,
  2. złożenie pisemnego Oświadczenia do PWiK pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6, ul. Ostatni Etap 6 - Oświadczenie dostępne jest na stronach serwisu https://www.pwik.oswiecim.pl/,
  3. złożenie Oświadczenia osobiście: Biuro Obsługi Klienta - PWIK Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 2. Klient zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail służącego do wykonania niniejszej usługi.
 3. Zmiany dotyczące numeru kontaktowego telefonu komórkowego lub adresu e-mail, a także formy otrzymywania wiadomości, mogą być wprowadzone przez Użytkownika za pomocą:
  • złożenia Oświadczenia zgodnie z pkt 1 lit. b) i c),
  • wysłanie zgłoszenia "Zmiana danych kontaktowych" poprzez Internetowe Biuro Obsługi Klienta (tylko Użytkownicy posiadający konto w IBOK).
III. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ
§ 5
 1. PWiK nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niedostarczenie informacji SMS z powodu nieprawidłowo podanego numeru kontaktowego,
  • niedostarczenie informacji e-mail z powodu nieprawidłowo podanego adresu poczty e-mail,
  • niedostarczenie informacji SMS, gdy Użytkownik będzie poza zasięgiem sieci,
  • niedostarczenie informacji SMS, gdy Użytkownik nie będzie miał włączonego Urządzenia,
  • korzystanie z usług przez osoby nieuprawnione do użytkowania Urządzenia i szkody tym spowodowane,
  • problemy w świadczeniu usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których PWiK przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie był w stanie zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
  • przerwy w świadczeniu usług zaistniałe z powodu problemów technicznych operatorów telefonii komórkowej, operatorów sieci teleinformatycznych lub innych, niezależnych od PWiK.
 2. PWiK dołoży starań w celu zapewnienia prawidłowego działania usługi informacyjnej, zobowiązując się do wysyłania informacyjnych wiadomości SMS/e-mail tylko do tych Użytkowników, którzy spełniają ww. wymagania i wyrazili zgodę na ich otrzymywanie na podany numer kontaktowy.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 6
 1. PWiK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie informatycznym, zmiany w ofercie.
 2. W przypadku zmiany regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez wysłanie informacji SMS/e-mail na zarejestrowany w systemie numer kontaktowy lub (odpowiednio) adres e-mail Użytkownika oraz umieszczenie na stronach serwisu http://www.pwik.oswiecim.pl stosownego komunikatu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia Użytkownikowi regulaminu na stronie internetowej PWiK.
 3. Regulamin, po jego aktualizacji, umieszczony jest na stronie internetowej pwik.oswiecim.pl oraz przesyłana jest informacja do Użytkowników o jego modyfikacji w formie SMS/e-mail.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla PWiK.
§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności