• budynek F, parter,
 • czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00,
 • telefon wewnętrzny: 1112, fax: 13, rozliczenia: 15, umowy: 26.

Biuro Obsługi Klienta obsługuje klientów w następującym zakresie:

I. Umowy:

   1. zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz zmiana warunków zawartych umów (wzory umów poniżej),

    Dokumenty wymagane przy zawieraniu (lub zmianie warunków) umowy:

    1. dla odbiorców fizycznych:
     • akt własności lub umowa najmu,
     • nr PESEL,
     • pełnomocnictwo (jeśli o zawarcie umowy występuje pełnomocnik)
    2. dla odbiorców prawnych:
     • akt własności lub umowa najmu,
     • nr NIP i nr REGON,
     • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji dzialalności gospodarczej bądź zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   2. zmiany umów, aktualizacja danych zawartych w umowach,
   3. przyjmowanie wniosków w sprawie regulowania płatności przez ROR (wzór druku poniżej),
   4. udzielanie informacji o obowiązujących opłatach za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki oraz zasadach rozliczeń,

   5. udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących wystawionych faktur za wodę i ścieki,
   6. przyjmowanie reklamacji z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków.

Informacje o numerach kont, miejscach i godzinach przyjmowania wpłat umiesz­czone są tutaj.

Biuro Obsługi Klienta, Kasa

II. Rozliczenia:

 1. informowanie o stanie rozliczeń i zadłużeniach (możliwa informacja telefoniczna po zweryfikowaniu danych klienta),
 2. udzielanie informacji o obowiązujących procedurach w zakresie windykacji i odcięć wody,
 3. przyjmowanie wniosków o zmianę terminu płatności, odroczenie płatności oraz o rozłożenie płatności na raty,
 4. podpisywanie porozumień w sprawie rozłożenia płatności  na raty,
 5. udzielanie informacji w sprawie stanu i przebiegu postępowania sądowego i komorniczego,
 6. przyjmowanie stron w sprawach dotyczących odcięć wody.

III. Informacje techniczne:

 1. Informowanie klientów o świadczonych usługach i obowiązujących procedurach w zakresie wydawanych uzgodnień dokumentacji i opinii oraz wymagań dotyczących podłączenia do sieci,
 2. przyjmowanie wniosków w sprawach uzgodnień dokumentacji i podłączeń do sieci,
 3. informowanie interesantów o wymaganych załącznikach do wniosków,
 4. wydawanie wymaganych druków.

Szczegółowa informacja o procedurach związanych z załatwianiem spraw technicznych i podłączeniach do sieci znajduje się w zakładce "Uzgodnienia dokumentacji".

IV. Inne usługi:

   Przyjmowanie zleceń na:

  • usługi transportowo-sprzętowe,
  • wykonywanie robót  budowlano-montażowych,
  • usługi laboratoryjne.

We wszystkich sprawach wymagających uzupełnienia informacji lub doprecyzowania wymagań Biuro kieruje klienta do odpowiedniego wydziału, działu lub komórki organizacyjnej.