W skład Wydziału Dystrybucji wchodzą następujące działy: Dział Sieci Wodociągowej, Dział Sieci Kanalizacyjnej oraz Dział Gospodarki Wodomierzowej.

Dział Sieci Wodociągowej

Zadaniem Działu Sieci Wodociągowej jest jej utrzymanie w stanie stałej sprawności dla prawidłowego zabezpieczenia dostawy wody pitnej dla odbiorców. Eksploatacja sieci wodociągowej polega na prowadzeniu stałej kontroli sieci wodociągowej, w tym:

 • badanie pracy sieci poprzez pomiar ciśnienia przesyłanej wody i utrzymanie go na poziomie podyktowanym względami ekonomicznymi i technicznymi,
 • prowadzenie przeglądów uzbrojenia sieci wodociągowej,
 • budowa nowych sieci wodociągowych i podłączeń;
 • usuwanie awarii sieci wodociągowej.

Dział Sieci Wodociągowej wykonuje usługi w następującym zakresie:

 • budowa nowych sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych na podstawie zawartych umów i zleceń. (umowa - druk nr Z/P 10-2/02-1 i zlecenie - druk nr Z/P 10-2/01-1 - do pobrania poniżej),

Zlecenie od klienta jest realizowane w oparciu o następujące dokumenty:

 • zatwierdzoną i uzgodnioną dokumentację budowlaną zawierającą:
  • techniczną część opisową i rysunkową,
  • wymagane uzgodnienia branżowe,
  • wymagane pozwolenia wejścia w teren,
  • kosztorys inwestorski i przedmiar robót.
 • pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane przez przepisy prawa budowlanego).
 • usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych wg kalkulacji własnych lub cen umownych,
 • analiza przepływów wody u odbiorcy.

Dział Sieci Kanalizacyjnej

Zadaniem Działu Sieci Kanalizacyjnej jest jej utrzymanie w stanie stałej sprawności dla prawidłowego zabezpieczenia odbioru ścieków sanitarnych z terenu miasta i gminy Oświęcim. Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega na:

 • planowych przeglądach sieci i obiektów specjalnych,
 • czyszczeniu kanalizacji metodą hydrodynamiczną z zalegających osadów, tłuszczów i przerostów korzeni, czyszczeniu i konserwacji uzbrojenia wewnętrznego kanałów,
 • usuwaniu awarii związanych z uszkodzeniami mechanicznymi rur;
 • regulacji bieżącej i wymianie uzbrojenia naziemnego,
 • kontroli jakości ścieków mogących stać się przyczyną uszkodzenia sieci lub utrudniać obsłudze pracę w kanałach,
 • wykonywaniu remontów bieżących i kapitalnych (naprawa kinet, uszczelnianie studzienek, montaż stopni złazowych, regulacja wysokościowa studni, wymiana lub regeneracja uszkodzonych odcinków kanałów ),
 • analizowaniu stanu technicznego poszczególnych odcinków sieci na podstawie przeglądów kamerą kanalizacyjną i kwalifikowaniu ich do ewentualnej renowacji.

Dział Sieci Kanalizacyjnej wykonuje usługi w następującym zakresie:

 • czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną z zalegających osadów, tłuszczów i przerostów korzeni na zlecenie,
 • usuwanie awarii sieci i przyłączy kanalizacyjnych wg kalkulacji własnych lub cen umownych,
 • wykonywanie prób szczelności kanalizacji.

Dział Gospodarki Wodomierzowej

Zadaniem Działu Gospodarki Wodomierzowej jest:

 • prowadzenie komputerowej bazy wodomierzy,
 • kontrola terminów legalizacji wodomierzy,
 • kontrola punktów pomiarowych u odbiorców wody,
 • wymiana wodomierzy w przypadku ich uszkodzenia,
 • dostosowanie parametrów wodomierzy do aktualnych rozbiorów wody.

Dział Gospodarki Wodomierzowej wykonuje usługi w następującym zakresie:

 • montaż wodomierzy na zlecenie wg kalkulacji własnych lub cen umownych,
 • badanie przepływów wody u odbiorcy na zlecenie,
 • przyjmowanie reklamacji dotyczących wskazań wodomierzy.