Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1
  1. Niniejszy regulamin dotyczy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Oświęcim (odpowiednio: Gminy Oświęcim).
  2. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 328, 1566, 2180). Pozostałe pojęcia użyte w regulaminie mają znaczenie wskazane w ustawie.

§ 3

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadzi swoją działalność w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.