Rozdział 5
Warunki przyłączania do sieci

§ 10

 1. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego wniosek o wydanie warunków przyłączenia.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera:
  • oznaczenie wnioskodawcy, wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą,
  • wskazanie rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,
  • określenie wielkości przewidywanego poboru wody,
  • wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju, a w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających,
  • opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej lokalizacji, powierzchni, sposobu zagospodarowania, a także przeznaczenia.
  • wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody lub dostarczania ścieków.
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa warunki przyłączenia do sieci i przekazuje je wnioskodawcy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 4. Warunki, o których mowa w ust. 3, określają co najmniej:
  • miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego,
  • maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości,
  • maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,
  • informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinien przedłożyć podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci w celu realizacji przyłącza,
  • okres ważności wydanych warunków przyłączenia, który nie może być krótszy niż 2 lata.