Podstawą obciążenia Odbiorców należnościami za świadczone usługi jest faktura, wystawiona zgodnie z:

  • umową zawartą pomiędzy Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług,

  • taryfą zatwierdzoną przez Radę Miasta Oświęcim / Radę Gminy Oświęcim.

Odbiorca usług winien dokonać zapłaty w terminie określonym na fakturze.

W przypadku nieuregulowania należności, na kolejnej fakturze widnieje informacja o powstałej zaległości. Informacja ta traktowana jest przez Przedsiębiorstwo jako wezwanie do zapłaty.

W przypadku nieuregulowania należności Specjalista ds. rozliczeń i windykacji uruchamia procedurę windykacyjną poprzez wystosowanie wezwania do zapłaty z informacją o konieczności zapłaty odsetek i kosztów upomnienia. Brak zapłaty w wyznaczonym dodatkowo terminie jest podstawą do:

  • uruchomienia procedury odcięcia dostawy wody/zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,

  • skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucji komorniczej.

O zamiarze wstrzymania świadczenia usług Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Informacja taka przesyłana jest również do Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Prezydenta Miasta Oświęcim / Wójta Gminy Oświęcim.

Do celów powiadamiania Odbiorcy wykorzystywany jest adres do korespondencji podany w umowie lub inny adres zgłoszony Przedsiębiorstwu na piśmie. Nie odebranie pod tym adresem wysłanej korespondencji uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.

Przywrócenie dostawy wody / uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego następuje po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi i innymi kosztami, w tym kosztami wezwań oraz kosztami ponownego uruchomienia przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego.

Koszty windykacji ponosi zalegający z opłatami Odbiorca a – oprócz należności głównej – składać się na nie mogą: odsetki ustawowe za zwłokę, koszty wezwań do zapłaty, koszty sądowe, koszty egzekucyjne, koszty przywrócenia dostawy wody. Łączna wartość ww. kosztów może przekroczyć wysokość należności głównej, dlatego w interesie Odbiorcy jest terminowe regulowanie należności i nie dopuszczenie do uruchomienia procedury windykacyjnej.

W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek dłużnika, Przedsiębiorstwo dopuszcza wstrzymanie/przerwanie procedury windykacyjnej celem zawarcia ugody dotyczącej zmiany warunków zapłaty należności, np.: przesunięcie terminu płatności lub rozłożenie płatności na raty.

 

Kontakt:

Specjalista ds. rozliczeń i windykacji

tel.: 33 843-28-14, 33 843-28-77, wewn. 15,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.