Brak jest zapisów historycznych na temat zaopatrzenia w wodę miasta w czasach bardzo odległych do początków XX wieku. Wiadomo, że Oświęcim na początku XIX wieku liczył około 2000 mieszkańców. Rozwój gospodarczy i ożywienie miasta nastąpiło w drugiej połowie XIX wieku, po wybudowaniu kolei żelaznej Warszawa-Wiedeń przez Oświęcim. Można przy­pu­szczać, że zaopatrzenie w wodę w tamtych latach odbywało się ze studni lokalnych, z rzeki Soły oraz potoków i cieków.

W dniu 7.09.1954 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oświęcimiu podjęło Uchwałę o utworzeniu z dniem 1.01.1955 r. przedsiębiorstwa wielobranżowego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Oświęcimiu. W skład przedsiębiorstwa we­szły trzy zakłady: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Oczyszczania Miasta i Zakład Ob­słu­gi Urządzeń Komunalnych. Dzień 1.01.1955 r. można więc uznać za początek formy orga­ni­za­cyjnej wodociągów i kanalizacji w Oświęcimiu. W roku 1954 Ministerstwo Gos­po­darki Komu­nalnej zatwierdziło założenia techniczne na rozbudowę wodociągów i kanalizacji dla miasta Oświęcimia.

W wyniku reorganizacji branży wodociągowo-kanalizacyjnej w nowopowstałym woje­wództwie bielskim, Wojewoda Bielski powołał do działalności z dniem 1 stycznia 1976 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bielsku-Białej. W skład WPWiK weszły przedsiębiorstwa i zakłady wodno-kanalizacyjne działające na terenie byłego województwa katowickiego i krakowskiego a od lipca 1975 r. działały w granicach woje­wództwa bielskiego. Działalność WPWiK opierała się na zakładzie macierzystym w Bielsku-Białej oraz na pięciu zakładach terenowych: Zakład Nr 1 w Ustroniu, Nr 2 w Żywcu, Zakład Nr 3 w Oświęcimiu, Zakład Nr 4 w Wadowicach i Zakład Nr 5 w Andrychowie. Zakład Nr 3 w Oświęcimiu początkowo prowadził działalność na terenie miasta i gminy Oświęcim, miasta Chełmka i Zatora. W roku 1979 przejął działalność na terenie Kęt a w roku 1980 na terenie Wilamowic.

Na mocy Ustawy z dnia 10.05.1990 r. ustanowione zostało mienie komunalne, jako włas­ność samorządu terytorialnego. Na Gminy nałożono odpowiedzialność za usługi komunalne oraz za wybór form organizacyjno-prawnych działalności w tym zakresie.

Na podstawie wyżej wymienionej Ustawy, Wojewoda Bielski podzielił WPWiK w Bielsku-Bia­łej i z dniem 1.02.1991 r. utworzył sześć Rejonowych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji na bazie byłych zakładów terenowych. RPWiK w Oświęcimiu działało do 31.08.1991 r. Przy­chy­la­jąc się do Uchwały Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 27.06.1991 r., Wojewoda Bielski dokonał podziału z dniem 1.08.1991 r. RPWiK w Oświęcimiu na 5 oddzielnych jednostek orga­ni­za­cyj­nych, wydzielając między innymi Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka­na­lizacji w Oświęcimiu, które na bazie skomunalizowanego majątku miasta i gminy stało się jednobranżowym przedsiębiorstwem, działającym na terenie miasta i gminy Oświęcim.

Poniżej prezentujemy krótki film nakręcony z okazji jubileuszu 50-lecia oświęcimskich wodociągów, który obchodziliśmy w lutym 2006 roku. Film prezentuje w skrócie rolę wodociągów na drodze, którą pokonuje woda - od ujęcia aż do kranów w naszych domach.

 

Znajdź nas na FB

Początek strony