28 kwietnia 2017 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu  podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pn. "Modernizacja i budowa kanalizacji sanitarnej z wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi w rejonie działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu".

Projekt jest dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 5 286 504,00 PLN.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 4 314 800,00 PLN, w tym udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nie większej niż 3 667 580,00 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby użytkowników kanalizacji sanitarnej.

Projekt realizowany jest na terenie Gminy i Miasta Oświęcim, położonych w zachodniej części Województwa Małopolskiego, w Powiecie Oświęcimskim. Obszar gminy tworzy 12 sołectw: Babice, Broszkowice, Brzezinka, Dwory Drugie, Grojec, Harmęże, Pławy, Poręba Wielka, Rajsko, Stawy Monowskie, Włosienica, Zaborze.

W ramach Projektu będą realizowane następujące kontrakty:

Kontrakt 1 – Kompleksowa przebudowa i rozbudowa grupowej pompowni ścieków w celu zwiększenia stopnia skanalizowania gminy miejskiej i wiejskiej Oświęcim

Inwestycja obejmuje przebudowę istniejącego budynku pompowni, w tym zabudowę nowych pomp, rurażu, armatury technologicznej, przebudowę układu zasilania i sterowania urządzeń, a także instalację systemu dezodoryzacyjnego dla unieszkodliwiania odorów wydzielających się w zbiorniku czerpalnym pomp.

Kontrakt 2 – Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w Oświęcimiu

W ramach kontraktu zostanie wybudowane ok. 370 m kanalizacji sanitarnej obejmującej działki przy ul. Kraszewskiego oraz w jej rejonie.

Kontrakt 3 – Montaż paneli fotowoltaicznych na pompowni ścieków przy ul. Solnej w Oświęcimiu

W zakres inwestycji wchodzi montaż modułów fotowoltaicznych na połaci dachowej budynku pompowni ścieków, celem wspomagania zasilania szafy sterowniczej pompowni.

Kontrakt 4 – Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową

Zadanie obejmuje budowę i kalibrację modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wodociągowej wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz utworzenia systemu monitoringu nad siecią wodociągową w oparciu o zakup i instalacje urządzeń do monitoringu sieci wodociągowej wraz z niezbędnym oprogramowaniem i szkoleniem załogi PWiK i włączeniem go do systemu SCADA.

Więcej ...