:: Stacja Uzdatniania Wody "Zasole"

Stacja posiada ujęcie wody infiltracyjnej rzeki Soły za pomocą 13 studni kopano-wierconych, o głębokości od 10 do 13 m i miąższości warstwy wodonośnej 5-7 m, w której występują żwiry z otoczkami (utwory czwartorzędowe). Wydajność stacji wynosi: średnio 9 tys. m3/d i maksymalnie 11 tys. m3/d.

Proces uzdatniania wody ogranicza się do filtracji na filtrach pośpiesznych - otwartych oraz dezynfekcji. Od uruchomienia ujęcia w 1963 do 1994 roku do dezynfekcji wody uzdatnionej używano chloru gazowego w dawkach od 0,3 do 0,6 g Cl2/m3, który był dozowany chloratorem C7 z butli o pojemności 50 kg.

Ze względu na zmianę przepisów w zakresie wymagań technicznych i BHP dla obiektów i urządzeń chlorowni na chlor gazowy, wynikła konieczność podjęcia decyzji i wybór alternatywy: nowa chlorownia na chlor gazowy z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań techniczno-prawnych lub zmiana technologii dezynfekcji wody eliminującej chlor. Analizując problem od strony jakości i zmienności wody surowej oraz wydajności ujęcia, zdecydowano przyjąć nową technologię dezynfekcji wody przy użyciu dwutlenku chloru ClO2.

Więcej o dezynfekcji za pomocą dwutlenku chloru ...

:: Stacja Uzdatniania Wody "Zaborze"

Ujęcie wody składa się z 11 studni wierconych o głębokości od 10 do 27 m a sumaryczna ich wydajność wynosi: średnio 6 tys. m3/d, maksymalnie 7,5 tys. m3/d. Warstwę wodonośną o miąższości od 4 do 14 m stanowią żwiry piaszczyste (czwartorzęd). Ujmowana woda głębinowa posiada nadmierne ilości związków żelaza (10 mg/l), manganu (0,8 mg/l), siarkowodoru (1,2 mg/l) i agresywnego dwutlenku węgla (45 mg/l).

Proces uzdatniania wody polega na napowietrzaniu - odżelazianiu, filtracji i dezynfekcji. Napowietrzanie i filtracja odbywa się w urządzeniach otwartych. Dezynfekcja wody do roku 1995 odbywała się przy użyciu podchlorynu sodu za pomocą chloratora typu C52. Wskutek wspomnianego wyżej procesu technologicznego otrzymuje się wodę do picia o dobrych parametrach fizykochemicznych i bakteriologicznych, nie kwestionowanych przez odbiorców i władze sanitarne sprawdzające okresowo jakość wody uzdatnionej. Problem stanowił podchlorym sodu, który używany do dezynfekcji wody w niewielkich dawkach wpływał na pogorszenie wskaźników organoleptycznych tj. specyficzny smak i zapach jaki daje chlor w wodzie do picia.

W celu poprawienia jakości wody uzdatnionej pod względem smakowym, zapachowym i zdrowotnym, podjęto decyzję o zmianie dotychczasowej technologii dezynfekcji wody również na stacji uzdatniania "Zaborze", eliminując metodę chemiczną a wprowadzając proces całkowicie fizyczny tj. technikę promieniowania ultrafioletowanego wytworzonego w lampach UV.

Więcej o dezynfekcji za pomocą promieni UV ...