Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta

Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Oświęcimiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
 1. Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, w szczególności zakładania, udostępniania i wykorzystywania indywidualnego konta Użytkownika, zapewniającego dostęp do oferowanych usług przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu drogą elektroniczną oraz zabezpieczania przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu informacji dotyczących Odbiorców.
 2. Postanowienia Regulaminu są dla Stron wiążące.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego , ustawy o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod adresem https://ebok.pwik.oswiecim.pl/.
 5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
§ 2

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

 • PWiK - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Ostatni Etap 6,
 • Odbiorca - każdy Klient, który korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy, zawartej z PWIK,
 • BOK - Biuro Obsługi Klienta PWiK,
 • eBOK - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta,
 • Użytkownik - Odbiorca zarejestrowany w eBOK, posiadający login i hasło,
 • Wniosek - dokument umożliwiający uruchomienie procedury utworzenia / aktualizacji / usunięcia konta, który odbiorca podpisuje w BOK, przesyła listownie na adres siedziby PWiK, bądź drogą internetową za pośrednictwem Wniosku o utworzenie (aktualizację/usunięcie) konta w eBOK,
 • Login - ciąg znaków jednoznacznie identyfikujących Użytkownika w eBOK, nadawany przez PWiK,
 • Hasło - kombinacja znaków, zapewniająca Użytkownikowi wyłączność dostępu do eBOK,
II. WARUNKI UTWORZENIA I UDOSTĘPNIENIA KONTA
§ 3
 1. Zarejestrowanie Odbiorcy może nastąpić poprzez złożenie Wniosku:
  • drogą internetową, poprzez wypełnienie formularza rejestracji eBOK znajdującego się na stronach serwisu https://www.pwik.oswiecim.pl/,
  • w formie pisemnej, poprzez wypełnienie Wniosku i dostarczenie go do PWiK pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim z dopiskiem: "eBOK". Wniosek dostępny jest na stronach serwisu internetowego PWiK.
  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta PWiK (adres jak wyżej), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 2. Przed rejestracją w eBOK Odbiorca zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Rejestrując się Odbiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte.
 4. PWiK zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w tym umocowania osoby składającej formularz zgłoszeniowy.
 5. Korzystanie z konta jest darmowe i nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 6. eBOK obsługiwany jest za pomocą przeglądarek internetowych (zalecane najnowsze wersje przeglądarek: Microsoft Edge, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, Safari), które mają włączoną akceptację plików cookie.
§ 4
 1. Wykonanie usługi polegać będzie na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są szyfrowane, transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych,
 2. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez PWiK usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. Dz. U. 2013 r. poz. 1422).
III. AKTYWACJA USŁUGI
§ 5
 1. Odbiorca po złożeniu wniosku - w terminie do 14 dni od daty jego złożenia - otrzymuje w formie wiadomości na adres e-mail indywidualny login oraz hasło, którym posługuje się przy logowaniu do systemu.
 2. Login i hasło przyporządkowane są tylko jednemu Użytkownikowi.
 3. Hasło nadawane przez PWiK służy do pierwszego zalogowania się w systemie.
  Po pierwszym logowaniu Użytkownik powinien dokonać zmiany hasła na dowolnie wybrany przez siebie, składające się z minimum 6 znaków, zawierające przynajmniej 1 cyfrę oraz przynajmniej 1 dużą i małą literę (z wyłączeniem polskich znaków).
 4. Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie trwania umowy.
 5. Przeglądane dane, znajdujące się na koncie Użytkownika, są aktualne na dzień poprzedni.
 6. Zakończenie korzystania z przeglądania danych następuje przez wylogowanie się z systemu.
 7. Konta użytkowników stosowanego do 2023 r. w PWiK systemu IBOK zostają przeniesione do serwisu eBOK (wraz z jego uruchomieniem) - Użytkownicy nie muszą ponownie wypełniać wniosku o  utworzenie konta, a jedynie muszą zmienić przesłane hasło jednorazowe przy pierwszym zalogowaniu.
IV. ZASADY KORZYSTANIA Z eBOK
§ 6
 1. Z usługi może korzystać wyłącznie Odbiorca.
 2. Użytkownik po zalogowaniu do systemu eBOK ma dostęp między innymi do następujących funkcji:
 • wgląd w historię faktur oraz ich pobranie (możliwość pobrania dotyczy faktur wystawionych od dnia 1.01.2024 r.),
 • sprawdzenie terminów płatności faktur,
 • opłacenie wystawionych faktur poprzez system płatności elektronicznych Przelewy24 realizowany przez PayPro (dotyczy Użytkowników posiadających konto w którymkolwiek z banków uczestniczących w usłudze),
 • wgląd do historii odczytów wodomierzy,
 • sprawdzenie terminu upływu legalizacji wodomierza głównego,
 • wgląd do własnych danych osobowych,
 • podgląd i pobranie dokumentów zawartych w zakładce: "Dokumenty",
 • możliwość zadawania pytań czy zgłaszania reklamacji poprzez formularz.
§ 7
 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji do PWiK dotyczących funkcjonowania eBOK.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania eBOK można złożyć osobiście lub telefonicznie w BOK, listownie na adres PWiK lub poprzez eBOK wysyłając wiadomość typu reklamacja w zakładce "Kontakt".
 3. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania.
  O sposobie załatwienia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą pisemną, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
V. INFORMACJE TECHNICZNE
§ 8
 1. PWiK podejmie wszelkie możliwe działania, celem zapewnienia poprawnego działania eBOK, w zakresie możliwości wynikających z dostępnego poziomu technicznego.
 2. PWiK dopuszcza tymczasowe przerwy konserwacyjne oraz aktualizacyjne w dostępie do systemu.
 3. PWiK nie ponosi odpowiedzialności za:
 • przerwy w dostępności usługi wywołane zdarzeniami losowymi, a w szczególności awariami urządzeń, awariami sieci teleinformatycznych lub sieci energetycznych itp.,
 • szybkość przesłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych,
 • rzetelność danych przekazanych do eBOK przez Użytkownika,
 • skutki wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępu do konta eBOK Użytkownika przez osoby trzecie, chyba że jest to wynikiem zaniedbania przez PWIK,
 • bezprawne działania osób trzecich, ingerujących w system komputerowy Użytkownika, polegające m.in. na włamaniach i wirusach komputerowych,
 • jakiekolwiek negatywne skutki wynikające z braku aktualnych danych Użytkownika, w związku z niedopełnieniem przez Użytkownika obowiązku ich aktualizacji,
 • konsekwencje wynikające z naruszeń niniejszego Regulaminu dokonanych przez Użytkownika.
§ 9

Celem właściwego zarządzania zasadami zabezpieczania informacji o Odbiorcach, PWiK opracowało oraz wdrożyło Instrukcje zarządzania systemem informatycznym i  Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Ich treść udostępniana jest do wglądu osobom upoważnionym do przeprowadzania kontroli. Dotyczy ona następujących kwestii:

 • fizycznego zabezpieczenia sprzętu przechowującego dane,
 • zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do danych,
 • kontroli uprawnień i dostępu,
 • ochrony przed wirusami,
 • postępowania w sytuacji naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego, która określa sposób postępowania pracowników PWiK.
VI. ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ
§ 10

Użytkownik:

 1. Ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane we wniosku oraz za dyspozycje przekazane poprzez eBOK.
 2. Zobowiązany jest do korzystania z eBOK zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, przede wszystkim do:
  • nie udostępniania danych dostępu osobom trzecim,
  • nie przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z eBOK,
  • nie podejmowania działań mających na celu ustalenie haseł dostępu innych użytkowników serwisu,
  • wylogowania się po zakończeniu korzystania z serwisu,
  • bieżącego kontrolowania zmian Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany danych zawartych we Wniosku oraz danych zawartych w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków jest zobowiązany do ich aktualizacji.
 4. Ma prawo zastrzeżenia dostępu do eBOK w przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości wejścia osób trzecich w posiadanie hasła i niemożności samodzielnego dokonania zmiany hasła oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Zastrzeżenia można dokonać osobiście w BOK, telefonicznie bądź listownie na adres PWiK, podając dane wymagane w celu identyfikacji Użytkownika, np. PESEL, NIP itp.
 5. Może zrezygnować z korzystania z eBOK w każdym czasie. Rezygnacji można dokonać drogą e-mailową, osobiście w BOK, bądź listownie na adres PWiK, wypełniając druk Wniosku. Po uzyskaniu informacji o rezygnacji, PWiK usuwa przetwarzane dotychczas dane osobowe Użytkownika związane ze świadczeniem usług drogom elektroniczną,
§ 11

PWiK:

 1. Zakłada konto eBOK - w terminie do 14 dni od złożenia wniosku przez Odbiorcę - i przekazuje Odbiorcy (w formie wiadomości na podany adres e-mail) dane niezbędne do zalogowania się do systemu.
 2. Zastrzega sobie możliwość zawieszania czynności związanych z utworzeniem konta eBOK do czasu wyjaśnienia niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi zawartymi w umowie o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków. Po uzgodnieniu z Odbiorcą kwestii niespójności, zostanie niezwłocznie uruchomiona procedura aktywacji konta eBOK.
 3. Usuwa konto Użytkownika w przypadku utraty ważności umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
 4. Zobowiązane jest do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Odbiorcy poprzez należyte zachowanie staranności w przestrzeganiu obowiązujących w PWiK procedur ochrony danych osobowych i ochrony systemów informatycznych oraz poprzez wykorzystanie właściwych rozwiązań technicznych.
 5. Zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi Użytkownikowi na zgłoszone przez niego wnioski w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jego otrzymania.
 6. Ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, jak również braku akceptacji zmian niniejszego Regulaminu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
 1. PWiK zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownik modułu eBOK zostanie poinformowany w formie pisemnej poprzez wysłanie wiadomości e-mail oraz umieszczenie stosownych komunikatów na stronach serwisu https://www.pwik.oswiecim.pl/ oraz serwisu eBOK.
§ 13
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Wszelkie spory wynikłe na tle korzystania z niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd.
§ 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pliki do pobrania:

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności