Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
Menu
Facebook
Wyszukiwanie

Po kliknięciu w link nastąpi przekierowanie na stronę biuletynu.

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Zmieńmy w Oświęcimiu modę,
pijmy z kranu czystą wodę

Chcesz mieć zdrowie i urodę -
pij kranową, czystą wodę

Dla dorosłych i dla dzieci
zdrowa woda z kranu leci

Woda z kranu, woda życia
polecana jest do picia

Dla zdrowia i urody
pij z kranu dużo wody

Kto z naturą w zgodzie żyje,
prosto z kranu wodę pije

Jak załatwić? - (FAQ)

Tutaj odpowiedzi na najczęstsze pytania:
Jak zgłosić awarię?

Należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta (w dni robocze od godz. 7:00 do 15:00), z mistrzem dyżurnym lub z dyżurką SUW Zasole.

Telefoniczny dyżur całodobowy pod numerami: (+48) 33 843-28-14, 843-28-77,  843-09-05, (+48) 697-771-737*

* - Prosimy dzwonić na ten numer w przypadku braku możliwości połączenia na pozostałe.

Jak skontaktować się z nami?

Wszelkie dane kontaktowe zamieszczone są pod linkiem poniżej:

Kontakt

Jak uzyskać protokół odbioru wykonanego przyłącza?

Potwierdzoną kopię protokołu odbioru wykonanego przyłącza wodno-kanalizacyjnego można uzyskać na miejscu w Dziale Technicznym PWiK.
Warunkiem powyższego jest dostarczenie geodezji powykonawczej wykonanego przyłącza.

Jak zlecić usługę czyszczenia kanalizacji?

Usługa czyszczenia kanalizacji oparta jest na metodzie ciśnieniowo-hydrodynamicznej, czyli na zastosowaniu ody pod wysokim ciśnieniem. Udrożnienie wykonywane jest za pomocą specjalistycznego samochodu wyposażonego w pompę. Do pompy podłączony jest gumowy wąż, który wsuwa się do kanału - specjalna głowica znajdująca się na drugim jego końcu umożliwia skierowanie wąskiego strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na ściany kanału. Pod wpływem wody zanieczyszczenia zalegające w kanale odrywają się od jego ścian i spływają do studni rewizyjnej lub do kanalizacji. Technika ta stosowana jest w przypadku zewnętrznych kolektorów, przyłączy, rurociągów w halach produkcyjnych, magazynach i piwnicach. Zastosowanie odpowiedniego rodzaju dyszy czyszczącej pozwala na oczyszczanie rur o średnicy od 75 do 500 mm.

Aby zlecić usługę należy zgłosić taką potrzebę do naszego Biura Obsługi Klienta lub wypełnić wniosek - zlecenie usługi na stronie internetowej.

Jak zawrzeć lub rozwiązać umowę z PWiK?

W celu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę pitną (ew. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) zapraszamy do Biura Obsługi Klienta w siedzibie naszego przedsiębiorstwa.

Dokumenty wymagane przy zawieraniu (lub zmianie warunków) umowy:

 1. dla odbiorców fizycznych:
  • dowód osobisty,
  • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt własności, umowa najmu),
  • pełnomocnictwo (jeśli o zawarcie umowy występuje pełnomocnik),
  • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków - Z/P 09-1/17-0
 2. dla odbiorców prawnych:
  • dowód osobisty,
  • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt własności, umowa najmu),
  • wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków - Z/P 09-1/17-0

W celu rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę pitną (ew. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) należy złożyć pisemny wniosek w tej sprawie (pismo lub e-mail). Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie lub w określonych przypadkach za porozumieniem stron.

Jak zmienić dane odbiorcy usług?

W celu zmiany danych w umowie o zaopatrzenie w wodę pitną (ew. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków) należy złożyć pisemny wniosek w tej sprawie (pismo lub e-mail). W niektórych przypadkach konieczne może być okazanie określonych dokumentów. (patrz: Jak zawrzeć lub rozwiązać umowę z PWiK?)

Klienci Internetowego Biura Obsługi Klienta mogą ponadto zmienić dane wysyłając zgłoszenie z poziomu IBOK.

Jak zamontować odlicznik wody na posesji?

Aby przeprowadzić montaż odlicznika wody zużywanej bezpowrotnie na terenie posesji należy:

1. Złożyć wypełniony formularz wniosku w siedzibie PWiK w Biurze Obsługi Klienta (budynek F). Wniosek dotyczy wydania warunków technicznych montażu dodatkowego wodomierza.

2. Na podstawie wydanych warunków technicznych możliwy będzie zakup (we własnym zakresie) wodomierza-odlicznika. Zalecany jest zakup wodomierza dostosowanego do systemu odczytów radiowych zastosowanego na obszarze działalności Spółki. Taki wodomierz można również zakupić w Dziale Dystrybucji PWiK.

3. Po zabudowie wodomierza-odlicznika na terenie posesji (zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi), inwestor winien zgłosić do PWiK fakt wykonania zestawu wodomierza w celu dokonania odbioru prac.

4. Podczas odbioru końcowego przedstawiciel PWiK sporządza protokół odbioru robót, dokonuje odczytu wodomierza głównego oraz plombuje zamontowany wodomierz-odlicznik.

5. Ostatnim krokiem jest podpisanie aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odbioru ścieków sanitarnych z terenu posesji. Powyższe należy zrealizować zgłaszając się w siedzibie Spółki w celu złożenia podpisu oraz odbioru jednego egzemplarza umowy. 

Formularz wniosku związanego z montażem odlicznika można znaleźć pod linkiem poniżej.

Pliki do pobrania - Uzgodnienia dokumentacji

Jak zlecić badanie jakości wody?

Podstawę do wykonania badań próbki wody stanowi wypełniony i podpisany przez klienta formularz zlecenia na wykonanie badań (link do pobrania poniżej), który należy złożyć bezpośrednio lub przesłać do siedziby Laboratorium. Zlecenia przyjmowane są w godzinach pracy laboratorium tj. w dni powszednie w godz. 7:00-14:30.

Pobieranie próbek może być realizowane przez klienta lub przez próbkobiorców laboratorium. W pierwszym przypadku klient sam pobiera i dostarcza próbkę do laboratorium zgodnie wytycznymi dotyczącymi postępowania podczas pobierania i transportu próbek wody (do pobrania poniżej). Próbki takie są przyjmowanie wyłącznie w pojemnikach pobranych przez klienta w naszym laboratorium. W przypadku, kiedy klient musi przedłożyć wynik badań organom urzędowym, wymaga się aby próbka(i) do badania została(y) pobrana(e) przez certyfikowanego próbkobiorcę laboratorium. W takim przypadku koszty badań powiększone zostaną o koszty pobierania próbek i koszt ich transportu do laboratorium.

Próbki do badań są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-13:00. Sprawozdania z badań można odebrać indywidualnie w siedzibie laboratorium albo zostają one wysłane wraz z fakturą na adres klienta.

Dokumenty/formularze związane z  badaniami laboratoryjnymi można znaleźć pod linkiem poniżej.

Pliki do pobrania - Laboratorium

Jak odpłatnie przekazać sieć wodociągową lub kanalizacyjną?

Inwestorzy (osoby prawne lub fizyczne), którzy wybudowali z własnych środków sieci wodociągowe i/lub kanalizacyjne, mogą je przekazać odpłatnie do PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Tryb i warunki odpłatnego przekazywania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych na rzecz PWiK przez uprawnione podmioty, będące właścicielami urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych z własnych środków i przyłączonych do systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenie Gminy Miasto Oświęcim oraz Gminy Oświęcim określa regulamin, który został uchwalony przez Zarząd PWiK 14 czerwca 2016 r., a wszedł w życie 1 lipca 2016 r.

Do pobrania:

Regulamin odpłatnego nabywania prawa własności do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych przyłączonych do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu na obszarze Gminy Miasto Oświęcim oraz Gminy Oświęcim

Jak utworzyć lub usunąć konto w eBOK?


Warunkiem uruchomienia eBOK jest akceptacja regulaminu korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta oraz wypełnienie i dostarczenie do siedziby Spółki wniosku o utworzenie konta - pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan), osobiście lub za pomocą formularza online. W ciągu 14 dni od daty jego złożenia użytkownik otrzymuje na adres e-mail indywidualny login oraz hasło (jednorazowe), którym posługuje się przy logowaniu do systemu.

W celu zmiany danych lub usunięcia konta w eBOK należy wypełnić i dostarczyć do naszego Biura Obsługi Klienta wspomniany wyżej formularz zawierający zmienione dane lub zaznaczoną opcję usunięcia konta.


Do pobrania:

Regulamin Elektonicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK)

Wniosek o utworzenie (aktualizację/usunięcie) konta w eBOK


Wniosek o utworzenie (aktualizację/usunięcie) konta w IBOK - online

Jak włączyć usługę e-faktura?

Usługa e-faktura pozwala naszym Klientom zrezygnować z otrzymywania faktur za wodę i ścieki w tradycyjnej, papierowej formie. Decydując się na otrzymywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej Klient otrzyma fakturę jako załącznik w formacie PDF do wiadomości e-mail na wskazany adres.

Aby włączyć wspomnianą usługę należy pobrać, wydrukować, wypełnić i odesłać do nas odpowiedni wniosek. Można także wypełnić wniosek elektroniczny na naszej stronie internetowej (w dziale: Internetowa Obsługa Klienta). Klienci, którzy posiadają już konto w naszym IBOK-u, mogą to zrobić najprościej - wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję w sekcji "Ustawienia" i przesłać w ten sposób do nas decyzję o włączeniu usługi.

Regulamin usługi i wnioski (elektroniczny i do druku) można znaleźć na naszej stronie internetowej w dziale "Dla klientów -> Internetowa Obsługa Klienta".

Podgląd przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Istnieje możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi lokalizacji sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Oświęcim. W tym celu należy:

1. Uruchomić link do portalu mapowego na stronie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu - https://oswiecimski.webewid.pl/e-uslugi/portal-mapowy

2. Podczas pierwszego uruchomienia strony należy: 

- poprzez narzędzie "Warstwy" - w lewym górnym rogu - zaznaczyć wiersz "Sieci uzbrojenia terenu"

- dodatkowo po rozwinięciu tego wiersza należy zaznaczyć okienka: pokaż przewody, pokaż armaturę, pokaż opisy, pokaż projektowane.

Pokaż wszystkie...

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu

ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24

NAPISZ DO NAS

Informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności